500 Best Telugu Girl Names with Meanings for Baby Girls in 2023

Telugu baby girl names offer a plethora of options for parents seeking meaningful and beautiful names for their little ones. With a rich cultural heritage, Telugu names are derived from ancient scriptures, mythology, nature, and qualities that parents aspire for their children.

These names not only honor the Telugu tradition but also provide a sense of identity and pride. With a list of 500 Telugu baby girl names to choose from, parents can find the perfect name that resonates with their cultural background and personal preferences.

Here is the list Best Telugu Girl Names with Meaning

Also Read – Hindu baby boy names starting with “A”

Name in Telugu Meaning
ఆదిత (Aadita)Denotes the beginning
ఆదిత్రి (Aaditri)Denotes positivity, hope, health
ఆద్రిక (Aadrika)Refers to a mountain
ఆఘ్న్య (Aaghnya)The one who is born from fire; refers to Goddess Lakshmi
ఆకర్ష (Aakarsha)One who is above everybody
ఆకృతి (Aakriti)Shape
ఆనందిత (Aanandita)Delighted, joyful
ఆన్య (Aanya)Grace
ఆరాధన (Aaraadhana)Worship
ఆశ (Aasha)Hope
ఆశ్రిత (Aasrita)One offers shelter
ఆత్మజ (Aatmaja)Daughter
అభయ (Abhaya)One who is fearless
అభిలాష (Abhilasha)Wish
అభినయ (Abhinaya)Expressions
అభిరామి (Abirami)Goddess Parvati
ఆదిశ్రీ (Adishree)Exalted
అదృత్య (Adritya)The Sun
అఘనశిని (Aghanashini)The destroyers of sins
అహల్య (Ahalya)Impeccable beauty
ఆహ్లాదజనని (Ahladajanani)Happiness
ఐశ్వర్య (Aishwarya)Prosperity
ఆలంకృత (Alankruta)A lady who is decorated
అలేఖ్య నిత్య (Alekhya Nitya)A painting
అల్క (Alka)Lock of curly hair
అమర (Amara)Immortal
అమోలిక (Amolika)The one who is priceless
ఆనంది (Anandi)One who brings Joy
ఆనందిని (Anandini)Happiness
అనిత (Anitha)Grace
ఆంకియ (Ankia)God is gracious
అన్నపూర్ణ (Annapurna)Goddess of food
అనుత్తర (Anuttara)Unanswered
అపేక్ష (Apekshaa)Expectation
ఆరాధ్య (Aradhyay)Blessing of lord Ganesh
అరమాలవిక (Aramalavika)A charming maiden
అర్చ (Archa)Worship
అర్చన (Archna)Worshipping one
ఆరోగ్యద (Arogyada)One who grants good health
ఆర్యనా (Aryna)Beautiful and smart
ఆశావతి (Ashavathi)Hope
ఆశిమ (Ashima)Limitless
అస్విత (Aswitha)Victory
ఆచ్య (Atchya)Infinite
ఆత్మిఖ (Athmikha)God’s light
ఆత్విక (Athvika)Goddess sowdeswari
అతిరియ (Atiriya)Beloved
అత్తియ (Attiya)Present
అవినాశిక (Avinashika)One who cannot be destructed
ఆయంతిక (Ayantika)Goddess Lakshmi
ఆయుక్త (Ayukta)The Sun
ఆయుర్ధ (Ayurdha)One who grants longevity
బదరిక (Badarika)The jujube fruit
బాగేశ్ర (Bageshri)Denotes pleasantness; raga of Carnatic music
బాలమణి (Balamani)Small jewel
బలప్రద (Balaprada)One who bestows strength
బాల్టీష్న (Baltishna)Powerful
బాహ్ని/బాని (Banhi/Bani)Denotes strength, fierceness, fire; refers to Goddess Saraswati
బౌమతి (Baumathi)Sun and moon
బేహుల (Behula)The perfect wife
బెనీష (Benisha)Flashing
బేతీన (Bethina)Denotes God’s promise
భాగ్య (Bhaagya)Happiness
భాగ్యలక్ష్మి (Bhagyalakshmi)Goddess of wealth
భాగ్యశ్రీ (Bhagyashree)Goddess Lakshmi
భాస్కరి (Bhaskari)The sun
భవేశ్వరి (Bhaveshwari)God of expression
బిల్వాని (Bilvani)Goddess Saraswati
బిల్వనిలయ (Bilvanilaya)One who lives under a Bilva tree
బీన (Bina)Instrument
బింధుమాలిని (Bindhumalini)A Raaga
బిని (Bini)One who is modest
బిస్మ (Bisma)Smile
బ్లెసీ (Blessy)The one who is a blessing
బ్రిజబాల (Brijabala)Nature’s daughter
బృందావని (Brindavani)A Raaga
బృష్టి (Brishti)Rain
కావేరి (Cauvery)Refers to the name of the river; denotes energy, the force of life
చాద్నా (Chadna)Denotes love
చహన (Chahana)Denotes desire; affection
చంపకాలి (Champakali)Bud of champa flower
చంపమాలిని (Champamalini)The garland of Champa flower
చంద (Chanda)Moon
చంద్ని (Chandni)Moonlight
చంద్రకాలి (Chandrakali)1/16th of the moon
చంద్రలేఖ (Chandralekha)Moon’s light
చంద్రవదన (Chandravadana)Goddess Lakshmi
చంద్రవతి (Chandravathi)Moonlit
చంద్రవతి (Chandravati)Moonlit
చయనిక (Chayanika)The chosen one
చెల్లమ్మ (Chellamma)A girl who is pampered
చేష్ట (Cheshta)desire
చేతకి (Chetaki)Aware
ఛాయ (Chhaya)Shadow
చిత్రాంబరి (Chithrambari)A Raaga
చితి (Chiti)Love
చిత్రగంధ (Chitragandha)Ethereal
చిత్రంగద (Chitrangada)Arjuna’s wife
చిత్రథి (Chitrathi)Refers to a bright chariot
చిత్తరంజని (Chittaranjani)A Raaga
దక్ష (Daksha)Refers to The Earth
దమరుకి (Damaruki)Sound of emotion
దనుసియ (Danusiya)Glowing
దర్శిని (Darshini)The one who blesses
దయనిత (Dayanita)Denotes tenderness
దేబాంశి (Debanshi)Divine
దీప్శిక (Deepshika)Flame lamp
దేవమతి (Devamati)Virtuous
దేవవర్ణిని (Devavarnini)Sage Bharadvaja’s daughter
ధామిని (Dhamini)Conquering
ధనవంతి (Dhanavanthi)One who holds a wealth
ధేయ (Dhea)Kind
దిగీశ (Digisha)Direction of God
దీపిక (Dipika)Lamp
దివ్యాక్షి (Divyakshi)Eyes that are divine
జ్ఞానేశ్వరి (Dnyaneshwari)The holy Bhagwat Geeta
డోలిక (Dolika)Doll-like
డొరతీ (Dorothy)God’s gift
ద్యుమ్న (Dyumna)Glory
ఏచ్చుమతి (Ecchumati)Name of a river
ఏధ (Edha)The one who is sacred
ఐరావతి (Eiravati)Lightning
ఏకకన్య (Ekakanya)Girl
ఏకాంత (Ekanta)The one who is a devoted girl
ఏక్షిక (Ekshika)Eye
ఎలా (Ela)Refers to cardamom tree
ఎలవరసి (Elavarasi)The one who is a youthful princess
ఎలినా (Elina)The one who is pure and intelligent
ఏవాంషీ (Evanshi)Similarity
ఫలోని (Faloni)The one who is in charge
ఫేరల్ (Feral)The one who is wild, untamable
ఫిరాకి (Firaki)Denotes fragrance
ఫ్రేయా (Freya)Goddess of love
గర్విత (Garvita)Denotes pride
గీనా (Geena)Silvery
జనీలియా (Genelia)The one who is charming
ఘనశ్యామల (Ghanashyamala)A Raaga
ఘూలిక (Ghulika)Pearl
గోపికశ్ర (Gopikashri)Cowherd
గ్రేసీ (Grecy) / గ్రేసీ (Gracy)Refers to an angel; protector
గ్రీష్మ (Grishma)Denotes the warmth of summer
గుణవతి (Gunavati)Expert
హంసానందిని (Hansanandini)Swan’s daughter
హరినాక్ష (Harinakshi)Doe-eyed
హరినారాయణి (Harinarayani)A Raaga
హర్షిణి (Harshini)The one who is always happy
హాషిక (Hashika)Delightful
హెల్లి (Helly)Rainfall
హేమలత (Hemalata)Golden creeper
హిరణ్యప్రకాశి (Hiranyaprakai)Gold
హితాంసి (Hitansi)Denotes simplicity, purity
హితి (Hiti)
హ్రాధ (Hradha)Denotes lake, calmness
హ్రాదిని (Hradini)Denotes lightening
హృత్విక (Hritvika)Refers to the joy of love
హృద్కమలి (Hrudkamali)A Raaga
హైందవి (Hyndhavi)Goddess Durga
ఇడాయి (Idai)Awakening affection
ఇద (Idha)Denotes insight
ఇధిత్రి (Idhitri)Praise
ఇహిత (Ihitha)Denotes desire; prize; effort
ఇక్షిత (Ikshitha)Visible
ఇలవేణిల్ (Ilavenil)Young
ఇల్లిష (Illisha)Refers to the queen of Earth
ఈమాని (Imaani)Faithful
ఇండియ (Indiya)Wisdom
ఇందుమ (Induma)Moon
ఇందుముఖి (Indumukhi)Moon like face
ఇండుసీతల (Indusseetala)One who is cool like the moon
ఇనూ (Inu)Attractive
ఈశాని (Ishani)Goddess Parvati
ఇవాన్క (Ivaanka)Refers to the graciousness of God
ఇవాన్షిక (Ivanshika)God’s grace
ఐలా (Iyla)Moonlight
జస్మిక (Jasmika)Denotes fragrance
జాసిక (Jassica)Denotes wealth
జేమిష (Jemisha)Refers to the queen of the night
జేశ్రి (Jesri)Denotes victory
జిగ్రుక్ష (Jigruksha)Hope for wisdom
జువానా (Juana)God’s gift
జ్యోతిర్మాయ (Jyothirmai)Light
కదంబి (Kadambi)Array of clouds
కైరవి (Kairavi)Moonlight
కాజల్ (Kajal)Kohl
కలమంజీరరంజిని (Kalamanjiiraranjini)One who wears a musical anklet
కలావతి (Kalavati)Artistic
కలిత (Kalita)Understanding
కమల (Kamla)Perfect
కామ్య (Kamya)Lovable
కనక (Kanaka)Refers to gold
కనకశవేరి (Kanakasaveri)A Raaga
కంగ్నా (Kangna)Bracelet
కంకంగి (Kankangi)Gold
కంతమణి (Kantamani)A Raaga
కపర్దిని (Kapardini)Goddess
కరుణ (Karuna)Mercy
కస్తూరి (Kasturi)Smell of musk
కౌస్తుభ (Kausthuba)Gem of Lord Vishnu
కవిశ్రి (Kavishri)Goddess Lakshmi
కాయర (Kayra)Denotes peace; uniqueness
కేశా (Keisha)Flower
కేకల (Kekala)Dancer
ఖుశ్మిత (Khushmita)Happy mood
కియాన (Kiana)Refers to the Goddess of the moon, divine, heavenly
కీర్తిమాలిని (Kirtmalini)Garlanded with fame
కివ్యా (Kivyaa)Refers to the queen of birds
కోడేశ్వరి (Kodeswari)Rich
కోయల (Koel)The cuckoo bird
కోశ (Kosha/Koesha)Refers to the name of the river
కౌముది (Koumudi)Moonlight
కృతినిధి (Krithinidhi)Wealth
క్షోణి (Kshoni)Immovable
క్ష్యానిక (Kshyanika)The one who is transient
క్ష్యానిక (Kshyanika)Momentary
కుందిని (Kundini)An assemblage of jasmines
కుసుమప్రభ (Kusumaprabha)Goddess Durga
కుసుమ్లత (Kusumlata)Flowering creeper
లబంగలత (Labangalata)A blooming creeper
లజ్జవతి (Lajvathi)Sky
లక్షోకవినాశిని (Lakashokavinashini)One who removes universal problems
లక్ష్మీదేవి (Laxmidevi)Goddess
లేకిష (Lekisha)Life
లిఖిత (Likitha)Writing
లిమీష (Limisha)Twinkling eyes
లింసీ (Lincy)Denotes kindness
లిథిక్ష (Lithiksha)Denotes beauty
లోగిత (Logitha)Beauty
లోకిని (Lokini)The one who cares for all
లోలిత (Lolitha)Ruby
లోటిక (Lotica)The one who spreads light
లుంబిక (Lumbika)Musical instrument
లునాష (Lunasha)Denotes beauty of a flower
మంగళలక్ష్మ (Mangalalakshmi)Shakti
మంజుశ్రీ (Manjushri)Goddess Saraswati
మరిస (Marisa)Of the sea; denotes bitterness
మతంగమునిపూజిత (Matangamunipujita)Worshipped by sage Matanga
మేధావి (Medhaavi)Wise
మేహ్నాజ్ (Mehnaz)Denotes moon’s glory
మిష్య (Mishaye)Gift of love
మోహనశ్రీ (Mohanasri)Attractive
మొనశిని (Monashini)Excellent
మృగనయని (Mriganayani)Doe-eyed
మృణ్మయ / మృగనయని (Mrinmay/Mriganayani)Refers to a deer’s eye
మృణాలిని (Mrunalini)Intelligent lotus
మైష (Mysha/Misha)The one who is always happy
మైథ్రదేవి (Mythradevi)Goddess of truth
మైత్రి (Mythri)Denotes friendship
నదతరంగిని (Nadatarangini)Raaga
నధరంజని (Nadharanjani)Raga
నాగకాంతి (Nagakanti)Awesome girl
నాగమణి (Nagamani)Naga
నగనందిని (Naganandini)Mountain born
నైనిక (Nainika)Pupil of the eye
నాకిస్క (Nakiska)Star
నలినకాంతి (Nalinakanthi)Raga
నాఓమి (Naomi)The one who is very beautiful; above all
నామిక (Naomika)Goddess Lakshmi
నర్నరత (Narnrata)Humble
నటభైరవి (Natabhairavi)Raga
నాటకప్రియ (Natakapriya)Raga
నవమల్లి (Navamalli)Jasmine
నవ్యశ్రి (Navyasri)Young
నీలదేవి (Neeladevi)Goddess Lakshmi Blue Goddess
నీలవేణి (Neelaveni)Raaga
నీలు (Neelu)Bluish Beautiful
నీతిక (Neethika)Moral
నీతిమతి (Neetimati)Raaga
నీష (Neisha)Denotes lovely flower
నేత్రవత (Netravathi)Beautiful eyed
నిధిమ (Nidhima)Wealth
నిధ్యతి (Nidhyathi)Meditation
నికిత (Nikitha)Earth Victorious Unconquerable
నిక్షిప్త (Nikshiptha)Victory
నిలైన్ (Nilain)Dark blue Sapphire
నిరంజని (Niranjani)Epitome of beauty
నిర్వాయమి (Niruaimi)Light
నిశితిని (Nishithini)Night
నిష్కైన (Nishkaina)Selfless
నివాష్ణి (Nivashni)Refers to diamonds
నివాష్ణి (Nivashni)Diamonds
నివేర్త (Niverta)Denotes bliss
నుకృతి (Nukriti)Photograph
న్యాయ (Nyaya)Justice
నైమిష (Nymisha)Refers to the twinkling of an eye
నైశ (Nysha)Denotes the new beginning
ఓదతి (Odathi)Something that is refreshing
ఓదితి (Oditi)Dawn
ఓషి (Oeshi)Refers to a divine rose
ఓజ (Oja)
ఓజస్వి (Ojasvi)Bright
ఓజస్విని (Ojaswani)One who sings all day
ఒలేవియా (Olevia)Refers to olive
ఓమైర (Omaira)Star
ఓమల (Omala)Earth
ఓంకారేశ్వరి (Omkareshwari)Goddess Parvati Gauri
ఓంకారి (Omkari)Religious word Om
ఓనాలిక (Onalika)Image
ఓవియ (Oviya)Refers to an artist
పఖీ (Pakhi)Bird
ప్రశాంతి (Prasanthi)Highest peace
ప్రసన్య (Prasanya)Happy
ప్రశంస (Prashansa)Praise
ప్రతీక్ష (Pratiksha)Hope Waiting for something
ప్రతీక్ష (Pratikshya)Expectation
ప్రతిష్ఠ (Pratishtha)Preeminence
ప్రవలిత (Pravalitha)One who has unlimited power
ప్రవల్లిక (Pravallika)Question
ప్రవర్ష (Pravarsha)Rain
ప్రీనిథి (Preenithi)Loved
ప్రీతల్ (Preetal)Loved one
ప్రీత లక్ష్మి (Preetha Lakshmi)Happy
ప్రేరిత (Prerita)The one who inspires
ప్రేష్టి (Preshti)Denotes the ray of light
ప్రింసి (Prinsi)Refers to a princess
ప్రిస్క (Prisca)The one who is saint-like
ప్రియరంజేనీ (Priyaranjeny)Loving
ప్రియస్మిత (Priyasmita)
ప్రియవధన (Priyavadhana)Lovable face
ప్రుష్టి (Prushti)Colour pink
పూజిత (Pujitha)To be worshipped
పునర్నవ (Punarnava)A star
పునర్విక (Punarvika)Star
పుష్పగంధ (Pushpagandha)Juhi flower
పుష్పలత (Pushpalata)Flower creeper Flower
పుష్పశ్రీ (Pushpasri)Bunch of flowers
పుష్పవతి (Pushpavathi)Decorated with flowers
రైనా (Raina)Queen
రాజిశ (Rajisha)Refers to the moon
రామా సత్య (Rama Satya)A lofty place
రామదేవి (Ramadevi)Goddess Lakshmi Devi
రమిత (Ramita)Happy
రామ్రా (Ramra)Splendor
రామ్యదేవి (Ramyadevi)Beautiful God
రంహిత (Ranhita)Quick
రంజిక (Ranjika)Exciting
రతంజలి (Ratanjali)Red sandalwood
రత్న బాల (Ratna Bala)Jewelled
రత్న ప్రియ (Ratna Priya)Lover of jewels
రత్నావలి (Ratnavali)A bunch of gems
రౌశని (Raushani)Light
రెన్సీ (Rency)To be reborn
రేష (Resha)Denotes feather line; the one who is saint-like
రేషిక (Reshika)Silken Saintly Pious Learned
రేతిక (Rethika)A small river Stream
రేతుశన (Rethushana)Goddess Laxmi
రేవంతి (Revanthi)Beautiful
రేవతి (Revathy)Wealth A star
ర్యా (Rhyah)Queen of the Sun
ర్యా (Rhyah)Refers to the queen of the sun
రిదం (Ridham)In music in beat
రిదంమిక (Ridhamika)Rhythm of life
రిమ్న (Rimna)Calm
రియోనా (Riona)The one who is royal, queenly or Celtic
రితిల్ (Ritil)Refers to creeper/climber of love
రియాన్షిక (Riyanshika)Name of Goddess
రియాన్సిక (Riyansika)Goddess
రోజిత (Rojitha)Rose
రోమిక (Romica)Princess of Heart
రోనిక (Ronika)True image Truth
రూచి (Roochie)Light
రూని (Rooni)Gods obligation Gift
రుహాని (Ruhani)Spiritual
రుహిన్ (Ruhin)Divine
రుక్షిని (Rukshiny)Hindu God name
రుకుమణి (Rukumani)God name
రునాలి (Runali)Lakshmi
రూపశీ (Rupashi)Beautiful lady
రూపసి (Rupasi)Beautiful lady
రూపేశ్వరి (Rupeshwari)Goddess of beauty
రూప్రియ (Rupriya)Beautiful pretty
రుష్మతి (Rushmathi)Red-haired
రుత్విక (Ruthwika)Speech
సద్గుణ (Sadguna)Good virtues
సైయీష (Saiyeisha)God Sainath
సంఘమిత్ర (Sanghmitra) – గౌతమ బుద్ధుడు భక్తుడు
షార్నీ (Sharnie)Stunted grass
శౌర్య (Shaury)Brave
శ్రింఖల (Shrinkhla)Series
సిన్సప (Sinsapa)Ashok tree
సిను (Sinu)Positive energy
శివమతి (Sivamathy)Moon
సోమత్ర (Somatra)Excelling the Moon
సురస్తి (Surasti)Perfect
సురవి (Suravi)The Sun
సురిన (Surina)A Goddess
సూర్యకళ (Suriyakala)Sun
సురోతమ (Surotama)Auspicious Apsara
సుర్ప్రియ (Surpriya)The most beautiful
సురసుందర (Sursundari)One who is extremely beautiful
సూర్తి (Surthi)Ear
సురు (Suru)Delighting
సుర్వి (Survi)The Sun
సూర్యదిత (Suryadita)The Sun
సూర్యాని (Suryani)Wife of the Sun
సుషైని (Sushaeni)Bright with wealth
సుశాలి (Sushali)Good conduct
శుశాంతి (Sushanti)Complete peace
సుశిల (Sushila)Good conduct
సుశిత (Sushita)White
సుష్మిత (Sushmitha)Beautiful smile
సుశోభన (Sushobhana)beautiful
సుశ్రీక (Sushreeka)Prosperity
సుశ్రీత (Sushrita)A good reputation
సుసిత (Susita)So sweet White
సుస్మిత (Susmita)Always smiling
సుతద (Sutada)Granter of issues
సుతానుక (Sutanuka)Beautiful
సుతాప (Sutapa)Seeker of God
సుథిఫ (Suthipha)Bright
సువలి (Suvali)Full of grace
సువర్చల (Suvarchala)Goddess
సువర్ణప్రభ (Suvarnaprabha)Luster of gold
సువర్ణమాల (Suvarnmala)Golden necklace
సువేత (Suvetha)Welfare
సువిన (Suvina)One who has a sweet voice
సుయశ (Suyasha)Good achievement
సుయోష (Suyosha)Perfect woman
స్వర (Svara)Goddess of sound
స్విత్ర (Svitra)White
స్వాగత (Swagata)Welcome
స్వాగతిక (Swagatika)Love
స్వజిత (Swajitha)Self victory
స్వపంతి (Swapanthi)Goddess Lakshmi
స్వప్న శ్రీ (Swapna Sri)Dreamlike
స్వప్నలత (Swapnalatha)Sweet
స్వప్నాలి (Swapnali)Dream
స్వర్ణముగి (Swarnamugi)Gold
స్వర్ణప్రభ (Swarnaprabha)Golden light
స్వర్ణిక (Swarnika)Gold
స్వర్ణిమ (Swarnima)Golden
స్వరూప (Swarupa)Beautiful woman
స్వాతి – నక్షత్రం (Swati – A Nakshatra)
స్వేచ్ఛ (Sweccha)Denotes freedom
శ్వేత (Swetha)Pure
స్వేతరాణి (Swetharani)Fair complexion
సైరా (Syra)Fate
సైరా – ప్రిన్సెస్ (Syra – Princess)
తరణిక (Tharanika)God for earth
తరణ (Tharanya)Shine
తర్చిక (Tharcika)Happy
తర్షిణి (Tharshini)Offering
తేజల్ (Thejal)Energetic
తేన్మొలి (Thenmoli)One who speaks sweetly like honey
తెన్రాల్ (Thenral)Cool breeze
తీర్థ (Thirtha)Holy water
తితీక్ష (Thitiksha)Tolerance
థియ (Thiya)Gift of God
తృధ (Thridha)Name of Goddess Durga
తుంమ్రీ (Thumri)Light classical melody
తిలోత్తమ (Tilottama)A celestial maiden
టిమ్సీ (Timsy)Star
టింక (Tinka)Small grass of life
తిష్య (Tisya)Auspicious
తిష్య (Tisya)Denotes auspiciousness; a lucky star
తితీక్ష (Titiksha)Tolerance
తోరల్ (Toral)A folk heroine
తోషిక (Toshika)Alert child Clever child
త్రిధర (Tridhara)The river Ganga
త్రిగుణి (Triguni)The three dimensions
త్రినయని (Trinayani)Goddess Durga
త్రిపర్ణ (Triparna)Leaf of holy bael
త్రిపురి (Tripuri)Three cities
త్రిశాల (Trishala) – ట్రైడెంట్
తృషాలన (Trishalana)A river in heaven
త్రిశిక (Trishika)Goddess Lakshmi
తృతి (Triti)A moment in time
తృతీయ (Tritiya)Refers to river
తృతీయ (Tritiya)A River
తులి (Tuli)Fine paintbrush
త్విష (Tvisha) / త్వేష (Tvesha)Something that glitters; the one who is beautiful, impulsive and brilliant
ఉద్విత (Udvita)Refers to a river of lotuses
ఉద్విత (Udvita)River of lotuses
ఉపమ (Upama)Equality
ఉపాసన (Upasana)Devotion
ఉపాస్న (Upasna)Devotion
ఉపేక్ష (Upeksha)Awaiting
ఉప్కోశ (Upkosha)Denotes treasure
ఉపకోష (Upkosha)Treasure
ఉర్మి (Urmi)Wave
ఉర్మిమల (Urmimala)Garland of waves
ఊర్వీన్ (Urveen)Friend
ఉషాకీరణ (Ushakiran)Rays of Morning Sun
ఉషర్వి (Usharvi)Raga in the morning
ఉషిక (Ushika)Goddess Parvati
ఉతలిక (Utalika)Denotes waves
ఉత్కలిత (Utkalita)Blossoming
ఉత్కాశన (Utkashana)Commanding
వలర్మత (Valarmathi)Growing Moon
విద్యాదేవి (Vidyadevi)Goddess of knowledge
విజయాంతి (Vijayanthi)Success
విరంగన (Virangana)Brave lady
విరేంద్రి (Virendri)Goddess of beauty
విశాల్ని (Vishalni)Loveable
విశ్మ (Vishma)Goddess Parvati
వివ (Viva)The one who is full of life
వృందావని (Vrindavani)A Raga
వృతేక (Vriteka)Denotes success in life
వ్రుస్తి (Vrusti)Denotes heavy rainfall
వైజయంత (Vyjayanti)Garland of Lord Krishna
జ్ఞానేశ్వర (Gyaneshwari)Knowledge

Please Subscribe our Youtube Channel to watch such interesting Baby names latest videos – Click Here

ఈ నామాలు మీకు మీ పిల్లల కోసం ఒక శక్తిశాలికరంగా, పవిత్రంగా మరియు అర్థపూర్ణంగా పేరు ఎంచుకోడానికి సహాయపడతాయి. మీరు మీ పిల్లల రాశి, అంకశాస్త్రం మరియు ప్రధాన గుణధర్మం ఆధారంగా సరైన పేరును ఎంచుకోవచ్చు. ఈ పేర్లు వారి వ్యక్తిత్వం మరియు భవిష్యత్తును గౌరవిస్తాయి.

ये नाम आपको अपने बच्चे के लिए एक सामर्थ्यपूर्ण, पवित्र और अर्थपूर्ण नाम चुनने में मदद करेंगे। आप अपने बच्चे के राशि, अंकशास्त्र, और मुख्य गुणधर्म के आधार पर उचित नाम चुन सकते हैं। यह नाम उनके व्यक्तित्व और भविष्य को समर्पित होते हैं।

Also Read – Hindu baby boy names starting with “R”

Latest Posts

 • Data from Database
  Name Meaning Numerology Aabhas Feeling; Virtual 5 Aabhat Shining; Visible; Brilliant 6 Aabheer A Cowherd; Name Of A Dynasty 4 Aabir Gulal (Auspicious Red Powder) 22 Aacharya A Prominent Religious Teacher And Spiritual Guide; Teacher 4 Aachman Intake Of A Sip Of Water Before A Yagya, Puja 5 Aadamya Apne Dam Par (On One'S Own) 1 Aadarsh Ideal; The Sun; Principle; Belief; Excellence …

  Read more

 • Data from Database
  Name Meaning Numerology Yuvana Young; Healthy 3 Yuvanath Lord; Prince Of Youthfulness 4 Yuvanav Youth 7 Yuvanesh Strong; Healthy; Name Of Lord Shiva; Youth; Sky; Young Generation 7 Yuvansh Young Generation 11 Yuvaraj Prince; Heir Apparent; Young 8 Yuvaram Prince 11 Yuvaruth Lively; Evergreen Attitude 1 Yuven Prince 6 Yuvi Young Lady 5 First12471248124912501251Last
 • Data from Database
  Name Meaning Numerology Aaditey Son Of Aditi; The Sun 11 Aaditeya The Sun 3 Aadith Peak; Lord Of The Sun; First 7 Aadithya Aditi'S Son, The Sun, Sun God 6 Aadithyakethu One Of The Kauravas 8 Aaditva A Variant Of Aditya: The Sun 22 Aaditya Aditi'S Son, The Sun, Sun God 7 Aadiv Delicate 1 Aadvay Unique; One; United; With No Duplicate 9 Aadvik Unique 3 First23456Last
 • Data from Database
  Name Meaning Numerology Zev Deer; Wolf 8 Zian Life; Strong 5 Zinga Sea Food; Having Long Hairs 3 Zitien Little Shinning Spark; It Means A Brightly; Shining Star 11 Zitin Little Shinning Spark; It Means A Brightly; Shining Star 6 First124912501251Last
 • Data from Database
  Name Meaning Numerology Aabhas Feeling; Virtual 5 Aabhat Shining; Visible; Brilliant 6 Aabheer A Cowherd; Name Of A Dynasty 4 Aabir Gulal (Auspicious Red Powder) 22 Aacharya A Prominent Religious Teacher And Spiritual Guide; Teacher 4 Aachman Intake Of A Sip Of Water Before A Yagya, Puja 5 Aadamya Apne Dam Par (On One'S Own) 1 Aadarsh Ideal; The Sun; Principle; Belief; Excellence …

  Read more

Leave a Comment