ప్రత్యేకమైన మరియు అత్యాధునిక తెలుగు ఆడ శిశువు పేర్లు

Vihana  (విహాన) - Morning

Aaradhya  (ఆరాధ్య) - Worshipped

Varaa  (వరా) - Goddess Lakshmi

Nirvi  (నిర్వి) - Blissful

Ishita  (ఇషిత) - Desired

Navya  (నవ్య) - New

Hamsika  (హంసిక) - Graceful swan

Advika  (అద్విక) - Unique 

Vanya  (వన్య) - Wild

Laasya  (లాస్య) - Graceful

Taara  (తార) - Star

Samaira  (సమైరా) - Enchanting

Thank you for Reading

Top 10 Adorable Telugu Baby Girl Names